Pension-Voorwaarden

Artikel 1-definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Hondenpension:het bedrijf die de verzorging van de onder te brengen hond verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
2. Pensionhouder: degene die het pension beheert.
3. Eigenaar: de persoon van wie de hond is.
4. Hond: hond van de eigenaar waarvoor de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 2-algemeen
Op de overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij ervan in overleg wordt afgeweken.
De opdracht wordt geacht correct te zijn uitgevoerd, nadat de uitvoering ervan 10 dagen zijn verstreken, zonder dat de eigenaar tegen de uitvoering bezwaar heeft gemaakt bij het hondenpension.

Artikel 3-overeenkomst
De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar hond in het pension volmacht aan de pensionhouder, om gedurende het verblijf van de hond in het pension, als een goed pensionhouder te handelen.

Artikel 4-rechten en plichten van het pension
Het hondenpension is verplicht tot zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de hond die bij haar verblijft.
Het hondenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met individuele wensen van de eigenaar ten aanzien van de verzorging van de hond
Het hondenpension mag een hond de toegang weigeren als deze niet beschikt over de verplicht gestelde inentingen, zoals bepaald bij art. 6.
Het hondenpension is bij teruggave van de hond aan de eigenaar verplicht melding te maken van bijzonderheden van de hond tijdens het verblijf.

Artikel 5-rechten en plichten van de eigenaar
De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van de hond het bewijs van inenting af te geven.
De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van de hond alle informatie te verstrekken die nodig zijn voor een verantwoorde huisvesting en verzorging van de hond in het hondenpension.

Artikel 6-inentingen
Voor het verblijf in het pension is de jaarlijkse enting ( cocktail/ parvo-weil) en kennelhoest verplicht, hiervan moet een bewijs worden afgegeven bij aanvang van het verblijf van de hond in het pension.

Artikel 7-betalingen
De eigenaar is gehouden aan de vastgestelde pensionprijs bij het brengen van de hond te betalen aan de pensionhouder. De eigenaar is voor de kosten van evt. medische handelingen of inentingen van het dier verschuldigd aan de pensionhouder.
De prijslijst hangt op een goede zichtbare plek voor de klant. In deze prijs zijn inbegrepen de kosten van de verzorging, voeding en huisvesting van de hond en de verschuldigde B.T.W.
Bij het eventueel vervroegd ophalen van de hond door de eigenaar is het hondenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de eigenaar in rekening te brengen.

Artikel 8-ziekte en/of overlijden van de hond
De eigenaar machtigt het pension om in geval van ziekte van de hond tijdens het verblijf van de hond op kosten van de klant een dierenarts te bezoeken en die maatregelen te nemen die nodig zijn.
Indien de hond tijdens het verblijf in het pension onverhoopt komt te overlijden kan het pension door een onafhankelijke deskundige sectie laten verrichten. De kosten zijn voor rekening van het pension.

Artikel 9-aansprakelijkheid
Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan het hondenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan schuld, noch volgens de wet of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het hondenpension bij nakoming van de overeenkomst.
Het hondenpension zal de eigenaar in een onvoorziene omstandigheid hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
Het hondenpension is niet aansprakelijk voor de schade die verband houdt met een tekortkoming door het hondenpension bij uitvoering van de overeenkomst tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het hondenpension.
Ingeval het hondenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de eigenaar lijdt als gevolg van niet nakoming door het hondenpension van haar verplichting uit de overeenkomst blijft de schadevergoeding beperkt tot de overeengekomen pensionprijs met daarbij een maximaal bedrag van 300,- Euro ( zegge driehonderd Euro)

 

Hondenpension Entré
Juni 2008